Avís Legal

AVIS LEGAL I CONDICION D’US DEL PORTAL

Per tal de complir amb l’ article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social:TEAM SUPPORT, S.L.
Domicili Social:Buenos Aires, 60, 3º-2ª, 08036, Barcelona
CIF:B65563959
Telèfon:934674545
E-Mail:info@fglegal.es
Lloc Web:https://www.fglegal.es
Dades Registrals:Registre Mercantil de Barcelona
Tom 42539 Foli 91 Fulla 409132 Inscripción 1ª

1.- OBJECTE

(endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web suinpe.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, TEAM SUPPORT, S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avis legal, així com a qualsevols altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com usuaris, tenen que llegir atentament aquest Avis Legal en qualsevol de les ocasions que entren a la web, dons aquesta pot tenir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web, sense que existeixi la obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCES I US DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de TEAM SUPPORT, S.L.  té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no existeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, TEAM SUPPORT, S.L.  condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a TEAM SUPPORT, S.L.  permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots el actes relacionats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, es per això, que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos,  que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir el materials als que puguin accedir el menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la Llei i al present Avis Legal, així com a la moral i a bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)      sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)     indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i al ordre públic;

(c)      indueixi, inciti o promogui actuacions, aptituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)     sigui contrari al dret al honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)      de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)      constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies del any, 24 hores al dia. Però, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

TEAM SUPPORT, S.L.  no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avis Legal i condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels mals que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per més informació, veure la nostre Política de cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Desde el lloc web es possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que desde la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, TEAM SUPPORT, S.L.  no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en forums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Però i en compliment del que disposa l’art. 11 y 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant  de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En caso de que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de privacitat.

7.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL  I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent títol enunciatiu però no limitatiu; la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys , logotipus, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicencia o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinats, la reproducció total o parcial, us, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol us no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual  o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliés al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seu titulars els corresponents drets de propietat industrial e intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de la existència de drets o ninguna responsabilitat del prestador sobre els mateixos, como tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.