ÀREES


ADMINISTRATIU

En aquesta especialitat treballem les relacions entre ciutadans i administració, és la branca del dret públic que procura pels mitjans i les formes de l’activitat del sector públic, tenim una àmplia experiència en els següents camps:

 • Contractació pública.
 • Procediment administratiu i contenciós-administratiu.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • Concessions administratives.
 • Expropiacions.
 • Procediments sancionadors.
 • Llicències i autoritzacions.

URBANISME

Oferim tant assessorament com a anàlisi urbanístics i d’expedient, a més de la redacció de diversos documents administratius i jurídic-urbanístics, el nostre esquip aquesta especialitzat en els següents camps:

 • Anàlisi urbanístic d’actius immobiliaris. Due Diligence urbanística i informes urbanístics per valoracions.
 • Assessorament de Juntes de Compensació, Associacions de Cooperació i Juntes de Conservació.
 • Assessorament i tramitació de plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials, de millora urbana, especials i projectes de reparcel·lació, entre d’altres.
 • Redacció de documents administratius i jurídic-urbanístics: convenis urbanístics, recursos administratius, reclamacions per responsabilitat patrimonial, etc.
 • Assessorament en expedients de disciplina urbanística.

mercantil


MERCANTIL

Prestem assessorament en qualsevol àrea relacionada amb el dret mercantil i empresarial, des de les fusions i adquisicions fins a la protecció de dades. El nostre equip està especialitzat en els següents camps:

 • Societari.
 • Fusions i adquisicions (Due diligence dels actius i passius).
 • Reestructuracions societàries.
 • Contractació mercantil nacional i internacional.
 • Distribució comercial, agències, logística i xarxes selectives.
 • Assegurances.
 • Defensa de la competència i la competència deslleial.
 • Protecció de dades.
 • Telecomunicacions i comerç electrònic.
 • Consumidors i usuaris.

BANCARI

En aquesta àrea oferim un assessorament continu i especialitzat en reclamacions davant d’entitats bancàries de les que els nostres clients són consumidors. Els nostres camps d’actuació en aquesta àrea són els següents:

 • Reclamació en defensa dels consumidors en l’àmbit de la contractació bancària.
 • Reclamació davant d’entitats bancàries per a la contractació de productes bancaris (incompliment dels requisits mínims d’informació, mala praxi de l’entitat…)

civil


CIVIL – FAMÍLIA I SUCCESIONS

Oferim assessorament en casos de dret civil i en especial els de la branca de família i successions, dins de la resta del dret civil, el nostre equip podrà donar-li la millor guia tant en casos de procediment civil com en reclamacions de quantitat o de responsabilitat civil entre altres, estem especialitzats en els següents camps d’actuació:

 • Procediments sobre validesa, execució i resolució de contractes.
 • Propietat horitzontal.
 • Arrendaments urbans i rústics.
 • Execució de garanties reals i personals.
 • Incapacitacions.
 • Responsabilitat civil extracontractual.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Infracció de drets d’honor, intimitat i la pròpia imatge.

inmobiliario


INMOBILIARI

Oferim assessorament en qualsevol tipus d’actes jurídics que tinguin a veure amb els seus immobles, des de la redacció i anàlisi de contractes com el d’arrendament o permuta fins a la comptabilitat i la contractació del seu immoble. Oferim els següents serveis:

 • Transaccions immobiliàries.
 • Operacions de compravenda.
 • Permutes.
 • Drets de supercífie.
 • Hipoteques I altres drets reals.
 • Responsabilitat civil dels agents de la construcció.
 • Comptabilitat i tributació.
 • Arrendaments rústics i urbans.
 • Redacció i anàlisi jurídic de contrates

intelectual


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Posem al seu abast un assessorament personalitzat i continu sobre la propietat intel·lectual i industrial, tant en matèria contractual com a judicial i fiscal, el nostre equip està especialitzat en les següents àrees:

 • Drets d’autor i connexos (Neighbouring rights).
 • Assessorament integral en matèria de Propietat Intel·lectual.
 • Assessorament en matèria contractual. Redacció de contractes. Negociació de contractes.
 • Gestió de sol·licituds i tràmit davant els Organismes Públics. Registre d’obres.
 • Gestió de sol·licituds i tràmit davant les entitats de gestió. Registre d’obres.
 • Assessorament en representació artística.

 • Assistència professional en accions judicials en els àmbits civil i penal en defensa i reclamació de Propietat Intel·lectual.
 • Assessorament en els aspectes fiscals derivats dels rendiments de drets d’explotació.
 • Realització d’investigacions i informes previs a sol·licituds de marques.
 • Sol·licitud de marques en l’àmbit nacional.
 • Sol·licitud de marques en l’àmbit comunitari.
 • Sol·licitud de marques en l’àmbit internacional.
 • Vigilància de registre de marques.
 • Registre de patents.
 • Informes d’enginyeria.
 • Contractes de llicència / transmissió de drets de propietat industrial.
 • Assistència professional en accions judicials en defensa i reclamació de drets de propietat industrial.

fiscal


FISCAL – TRIBUTARI

Assessorament en la planificació tributària d’empreses i persones físiques, així com en la preparació i presentació de declaracions tributàries (Impost de Societats, IVA, IRPF, Operacions intracomunitàries, Impost Transmissions Patrimonials, Impost de Successions etc ..)

 • Fiscalitat de l’empresa familiar i planificació successòria.
 • Fiscalitat internacional i no residents.
 • Dret comptable i portar la comptabilitat d’acord amb la normativa vigent.
 • Fiscalitat de fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre.
 • Fiscalitat integral de tot tipus d’operacions immobiliàries.
 • Interposició de recursos i litigació contra actes o resolucions de l’Administració Tributària.
 • Assessorament i direcció en els procediments de comprovació, investigació i inspecció tributària.
 • Procediments Tributaris (sol·licituds d’exempció, bonificació, ajornament o fraccionament de deutes tributaris, etc.).

internacional


FISCALITAT INTERNACIONAL

El nostre equip li proveirà d’assessorament en matèria fiscal internacional, un pas per sobre del dret tributari i el fiscal es troba la Fiscalitat Internacional, reguladora de les relacions en matèria tributària entre estats i entre privats i estats.